• Lorem ipsum

Wij respecteren jouw privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

BEDRIJFSGEGEVENS
Naam bedrijf: Mobile Waste Company B.V.
Website: https://www.flextrash.com
Inschrijfnummer KvK: 65457863
BTW-nummer: NL8561.20.637.B.01

EMAILADRES
Wij kunnen je in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van je gegevens. Bovendien wordt je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van je e-mailadres.

POSTADRES
Wij gebruiken je postadres alleen voor het verzenden van informatie die je hebt aangevraagd.

TELEFOONNUMMER
Wij gebruiken je telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

OVERIGE PERSOONSGEGEVENS
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
Wij bewaren je gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

VEILIGHEID OVERDRAGEN EN ONTVANGEN VAN GEGEVENS
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

VEILIGHEID OPSLAG VAN GEGEVENS
Veiligheidscriteria
Op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
Wachtwoorden worden altijd gecasht opgeslagen.
Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

TOEGANG TOT UW GEGEVENS
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

CONTACT
Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen:
Op het volgende e-mailadres: [email protected]
Op het volgende telefoonnummer: 06 23 91 12 59
Op het volgende adres: Haarlemmerstraatweg 79, 1165MK te Halfweg

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.